..................................* Διαδικτυακές σελίδες για τα σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα... *

~~

......................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

Το «Βήμα του Πολίτη»

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση των καταθέσεων ακόμα και για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ, σε τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση των καταθέσεων ακόμα και για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ, σε τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προκύπτει με απόλυτο τρόπο από την απάντηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χοακίν Αλμούνια, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ευρωβουλευτή, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του, έθετε το θέμα του κουρέματος των ασφαλισμένων καταθέσεων (κάτω των 100.000 ευρώ) των Ευρωπαίων πολιτών, σε ενδεχόμενη κρίση υπο-κεφαλαιοποίησης μιας τράπεζας, υπό το πρίσμα των νέων ρυθμίσεων της Κομισιόν, όπως αυτές αποτυπώνονται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης (2013/C 216/01)», και ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής ρωτούσε την Κομισιόν σχετικά με ένα «παραθυράκι» που υπάρχει την εν λόγω ανακοίνωση και αφορά το κούρεμα καταθέσεων, ακόμα και των ασφαλισμένων, ως μέσο καταμερισμού επιβαρύνσεων (bail-in), σε περιπτώσεις εξυγίανσης ή εκκαθάρισης τραπεζών.

Στην ερώτησή του αναφέρει συγκεκριμένα: «Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013/C 216/01) για τις ‘κρατικές ενισχύσεις των τραπεζών’, δηλώνεται με τον πλέον σαφή τρόπο ότι η ‘Επιτροπή δεν θα απαιτεί την καταβολή εισφοράς από τους κατόχους χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης (ιδίως από κατόχους ασφαλισμένων καταθέσεων, ανασφάλιστων καταθέσεων, ομολόγων και κάθε άλλου χρεωστικού τίτλου αυξημένης εξασφάλισης) ως υποχρεωτικό στοιχείο του καταμερισμού των επιβαρύνσεων’», για να καταλήξει στο ερώτημα κατά πόσο «έχει τη δυνατότητα ένα κράτος μέλος να προβεί σε πρόσθετα μέτρα, όπως η καταβολή εισφοράς (φορολογίας-κουρέματος) από κατόχους ασφαλισμένων καταθέσεων, προς όφελος της κεφαλαιακής ενίσχυσης μιας τράπεζας, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή ‘δεν θα απαιτεί’ τέτοιου είδους επιβαρύνσεις;». 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011697/2013 προς την Επιτροπή
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Εφαρμογή κανόνων κρατικών ενισχύσεων στις τράπεζες
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013/C 216/01) για τις «κρατικές ενισχύσεις των τραπεζών», δηλώνεται με τον πλέον σαφή τρόπο ότι η «Επιτροπή δεν θα απαιτεί την καταβολή εισφοράς από τους κατόχους χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης (ιδίως από κατόχους ασφαλισμένων καταθέσεων, ανασφάλιστων καταθέσεων, ομολόγων και κάθε άλλου χρεωστικού τίτλου αυξημένης εξασφάλισης) ως υποχρεωτικό στοιχείο του καταμερισμού των επιβαρύνσεων».
Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
– Έχει τη δυνατότητα ένα κράτος μέλος να προβεί σε πρόσθετα μέτρα, όπως η καταβολή εισφοράς (φορολογίας) από κατόχους ασφαλισμένων καταθέσεων, προς όφελος της κεφαλαιακής ενίσχυσης μιας τράπεζας, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή «δεν θα απαιτεί» τέτοιου είδους επιβαρύνσεις;
– Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ποια είναι η διαφορά, μεταξύ της εξασφαλισμένης και της μη εξασφαλισμένης κατάθεσης; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «ομολόγων και άλλων χρεωστικών τίτλων» αυξημένης και μη, εξασφάλισης;

Απάντηση του κ. Αλμούνια εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ανακοίνωση της Επιτροπής (2013/C 216/01 «τραπεζική ανακοίνωση του 2013») θεσπίζει την ελάχιστη απαίτηση για τον καταμερισμό των επιβαρύνσεων. Σύμφωνα με αυτή, πριν τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης σε μια τράπεζα, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι ζημίες καλύπτονται πρώτα από τους μετόχους, και ότι οι κάτοχοι υβριδικού κεφαλαίου και οι κάτοχοι μετοχικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης θα συμβάλουν στη μείωση του κεφαλαιακού ελλείμματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους φορολογούμενους.
H παράγραφος 42 της τραπεζικής ανακοίνωσης του 2013 ορίζει ότι η Επιτροπή δεν θα απαιτεί την καταβολή εισφοράς από τους κατόχους χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης (ιδίως από κατόχους ασφαλισμένων καταθέσεων, ανασφάλιστων καταθέσεων, ομολόγων και κάθε άλλου χρεωστικού τίτλου αυξημένης εξασφάλισης) ως υποχρεωτικό στοιχείο του καταμερισμού των επιβαρύνσεων σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις είτε με μετατροπή σε κεφάλαιο, είτε με μείωση της αξίας των μέσων.
Κάθε κράτος μέλος έχει την εξουσία να αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα καταμερισμού των επιβαρύνσεων. Ασφαλισμένες είναι οι καταθέσεις που καλύπτονται από συστήματα εγγύησης των καταθέσεων τα οποία προβλέπει το εθνικό δίκαιο σύμφωνα με την οδηγία 94/19/EΚ, και μέχρι του ποσού που ορίζει το άρθρο 7 της οδηγίας 94/19/EΚ. Ανασφάλιστες καταθέσεις είναι εκείνες που δεν καλύπτονται από συστήματα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με τον νόμο.
Η παράγραφος 42 της τραπεζικής ανακοίνωσης του 2013 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του καταμερισμού των επιβαρύνσεων τις ασφαλισμένες καταθέσεις, τις ανασφάλιστες καταθέσεις, τα ομόλογα και κάθε άλλο χρεωστικό τίτλο αυξημένης εξασφάλισης.
Η παράγραφος 42 διευκρινίζει ότι οι χρεωστικοί τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καταμερισμού των επιβαρύνσεων που η Επιτροπή θα απαιτεί όταν τα κράτη μέλη της ζητούν να εγκρίνει ενίσχυση αναδιάρθρωσης σε τράπεζα βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά όχι χρεωστικό τίτλο αυξημένης εξασφάλισης, οποιουδήποτε είδους κι αν είναι αυτός.


Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Όχι στους πλειστηριασμούς ακινήτων των υπερχρεωμένων Ελλήνων


https://secure.avaaz.org/en/petition/Ohi_stoys_pleistiriasmo
ys_akiniton_ton_yperhreomenon_Ellinon_3/?fbdm
Όχι στους πλειστηριασμούς ακινήτων των υπερχρεωμένων Ελλήνων
100,000
53,959
53,959 signers. Let's reach 100,000

Πρωί της Τρίτης 19 Νοέμβρη 2013 - Θα ξεπεράσουμε τις εκατό χιλιάδες υπογραφές...
Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε - Κάτω τα χέρια από τα σπίτια μας...

Why this is important

Αυτή η πρωτοχρονιά ίσως μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη για χιλιάδες οικογένειες στη χώρα μας. Η Τρόικα έχει βάλει στο μάτι τα σπίτια των Ελλήνων και πιέζει ασφυκτικά την κυβέρνηση να δώσει το Ο.Κ. για να βγουν στο σφυρί χιλιάδες ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου 2014. Εάν η κυβέρνηση δεχτεί τους όρους της Τρόικας, χιλιάδες υπερχρεωμένες οικογένειες, αλλά και μικροεπιχειρηματίες, θα βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο και οι τιμές όλων των ακινήτων θα καταρρεύσουν αφού η αγορά θα πλημμυρίσει από σπίτια προς πώληση.

Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε αυτό τον παραλογισμό, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μέσα στις επόμενες μέρες η κυβέρνηση θα αποφασίσει αν τελικά θα απελευθερωθούν οι πλειστηριασμοί. Αυτή η εξωφρενική απαίτηση της Τρόικας έχει ήδη αναζωπυρώσει αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση και ο Σαμαράς δέχεται πιέσεις απ’όλες τις πλευρές. Αν αρκετοί ψηφοφόροι αντιδράσουμε τώρα που ο Σαμαράς ακόμη σκέφτεται τι θέση θα πάρει στο θέμα, μπορούμε να του αποδείξουμε πως το πολιτικό κόστος αυτής της παράλογης και αντιλαϊκής κίνησης είναι πολύ βαρύ για να το σηκώσει αυτή τη δεδομένη στιγμή.
Ας στείλουμε λοιπόν στον Σαμαρά ένα ξεκάθαρο μήνυμα: πως ο Ελληνικός λαός έχει κάνει υπεράνθρωπους συμβιβασμούς και πως εκείνος οφείλει πλέον να αποδείξει πως μπορεί να διαπραγματευτεί με την Τρόικα για να προστατεύσει τους ευπαθείς και υπερχρεωμένους πολίτες που κινδυνεύουν να μείνουν στους δρόμους και να οδηγηθούν οριστικά στο περιθώριο της ζωής.

Το ξεπάγωμα των πλειστηριασμών δεν είναι η λύση. Αν η κυβέρνηση και οι τράπεζες θέλουν, όπως ισχυρίζονται, να κυνηγήσουν τους κακοπληρωτές και τα ‘μεγάλα ψάρια’, μπορούν να το κάνουν ανά πάσα στιγμή χωρίς να απελευθερώσουν τους πλειστηριασμούς.

Υπόγραψε τώρα το ψήφισμα και διάδωσε το στους πάντες. Ας χαράξουμε τα όρια της ανοχής μας ακριβώς εδώ κι ας δημιουργήσουμε ένα τσουνάμι διαμαρτυρίας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, τόσο εκκωφαντικό ώστε να είναι αδύνατον να αγνοηθεί! Όταν ξεπεράσουμε τις 120.000 υπογραφές η ΕΚΠΟΙΖΩ θα τις παραδώσει απευθείας στην κυβέρνηση.

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΝΙΚΑΣ" - Ο "ΝΙΚΑΣ" απέλυσε εργαζόμενους που απήργησανΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 
ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΑΣ 
ΜΕΧΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ


Σε 10 τρομοκρατικές απολύσεις προχώρησε χτες η εργοδοσία της αλλαντοβιομηχανίας ΝΙΚΑΣ, στο Κρυονέρι Αττικής.Το πρωί ξεκίνησαν με την απόλυση τριών συνδικαλιστών – μελών της Εργοστασιακής Επιτροπής του κλαδικού Συνδικάτου Τροφίμων – Ποτών, μία μόλις μέρα μετά την 24ωρη πανεργατική απεργία και λίγες μόνο μέρες μετά την εκλογή της Επιτροπής, την Κυριακή το μεσημέρι.
Η σχεδόν καθολική ...συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία της 6ης Νοέμβρη, με καθοριστική συμβολή της νεοσύστατης Εργοστασιακής Επιτροπής, τρομοκράτησε στην εργοδοσία.
Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε Γενική Συνέλευση και αποφάσισαν 24ωρη προειδοποιητική απεργία, με αίτημα την επαναπρόσληψη των συναδέλφων τους συνδικαλιστών αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι απολύσεις.
Λίγο πριν τη συνέλευση η εργοδοσία έκανε άλλες 7 απολύσεις, με εξώδικα που έστειλε στα σπίτια των εργαζομένων. Σε αυτές τις νέες απολύσεις περιλαμβάνονται και τα άλλα τρία μέλη της Εργοστασιακής Επιτροπής (συνολικά είχε πέντε μέλη και ένα αναπληρωματικό) ενώ και οι 10 απολυμένοι, συμμετείχαν στη συνέλευση της Κυριακής, όπου εκλέχτηκε η Εργοστασιακή Επιτροπή.

Δηλαδή, οι εργοδότες απέλυσαν όλη την εργοστασιακή επιτροπή !
”Γύρω στις 9 το πρωί με φώναξαν στο γραφείο προσωπικού. Μπαίνοντας στο γραφείο υπήρχε και δικαστικός επιμελητής, ενώ απ’ έξω υπήρχαν “σεκιουριτάδες”. Ζήτησα από το διευθυντή το λόγο που με φωνάξανε και αυτός το μόνο που μου είπε είναι “θα μιλήσεις με τον δικαστικό επιμελητή”. Αυτός μου έδωσε τη λήξη της σύμβασης εργασίας μαζί με την αποζημίωση. Εγώ δεν αποδέχθηκα τίποτα. Δεν υπήρχε καμιά αιτιολόγηση για την απόλυση, ενώ, στη συνέχεια οι «σεκιουριτάδες» με συνόδευσαν μέχρι τα αποδυτήρια και από εκεί στην πύλη του εργοστασίου.”


_______________
Πηγή: rizospastis, http://ergasiakodeltio.wordpress.com/

http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/2013/11/blog-post_279.html

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Ο πατέρας που συγκλόνισε τους υπαλλήλους της τράπεζας με την ανάληψη που έκανε… στην Ρόδο

Στα όρια της απόγνωσης και της απελπισίας βρίσκονται πλέον καθημερινά, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι.Ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης περίμενε μέχρι να αδειάσει η τράπεζα από κόσμο και τότε πλησίασε τον ταμία με τρία βιβλιάρια καταθέσεων…

Στα όρια της απόγνωσης και της απελπισίας βρίσκονται πλέον καθημερινά, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι. Οι περιπτώσεις που καταγράφονται εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας και στο νησί της Ρόδου είναι αναρίθμητες. Η τοπική εφημερίδα »Ροδιακή», αποκαλύπτει νέα περίπτωση νεαρού πατέρα που ευρισκόμενος σε τεράστιο οικονομικό αδιέξοδο, πήγε σε υποκατάστημα τράπεζας της Ρόδου κρατώντας τρία βιβλιάρια καταθέσεων.

Αφού περίμενε επί δύο τουλάχιστον ώρες για να φύγει όλος ο κόσμος, πήγε στον ταμία της τράπεζας και του ζήτησε να κάνει αρχικά ενημέρωση και στην συνέχεια ανάληψη όλων των ποσών που υπήρχαν μέσα στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Ο ταμίας, πράγματι προχώρησε στην διαδικασία ενημέρωσης και με έκπληξη διαπίστωσε ότι συνολικά τα βιβλιάρια είχαν μέσα το ποσό των 2 ευρώ και 80 λεπτών! «Τα βιβλιάριά σας είναι άδεια» είπε ο ταμίας της τράπεζας θεωρώντας προφανώς ότι το ποσό αυτό ήταν μη «αναλήψιμο».
Ο νεαρός πατέρας, πλησίασε στο γκισέ και χαμηλόφωνα του είπε: «Γι αυτό το ποσό έχω έρθει και περιμένω εδώ σήμερα. Με αυτό το ποσό, με 2,80 ευρώ, θα αγοράσω το γάλα για το παιδί μου» προχωρώντας έτσι στην ανάληψη του ποσού που είχε μέσα στο βιβλιάριό του!
Η περίπτωση αυτή, «πάγωσε» το προσωπικό της Τράπεζας αλλά και όλους όσους το πληροφορήθηκαν, καθώς ο νεαρός πατέρας, ήταν σε κατάσταση απόγνωσης και απελπισίας. Η περίπτωση αυτή πάντως, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης τράπεζας μιλώντας στη «Ροδιακή» δεν είναι η μοναδική, καθώς η οικονομική ανέχεια, έχει οδηγήσει χιλιάδες συμπολίτες μας σε παρόμοιες καταστάσεις απόγνωσης.


Πηγή: newsit.gr

*δείτε και στο: http://www.tsantiri.gr/ellada/rodos-o-pateras-pou-sigklonise-tous-ipallilous-tis-trapezas-me-tin-analipsi-pou-ekane/#sthash.uAXp8TYx.dpuf

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

Ακυβέρνητες πολιτείες Αμερικής


Του Πέτρου Παπακωνσταντίνου - "Επίκαιρα"

Η εξέγερση της «λαϊκής Δεξιάς» εναντίον του Μπαρόκ Ομπάμα και των φιλελεύθερων ελίτ απειλεί να παραλύσει το αμερικανικό κράτος και να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.
Από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα η Αμερική αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Στις μέρες μας παράγει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πλούτου και το ένα πέμπτο των βιομηχανικών προϊόντων που κυκλοφορούν στον πλανήτη. Προικισμένη από τη φύση, έρχεται δεύτερη στην παραγωγή φυσικού αερίου και τρίτη στην παραγωγή πετρελαίου. Χάρη στα αεροπλανοφόρα, τους πυραύλους, τα πυρηνικά όπλα και τις βάσεις της μπορεί να ξεφεύγει, μέχρι ενός σημείου, από τους αδυσώπητους για τα υπόλοιπα έθνη οικονομικούς περιορισμούς.
Παρότι το δημόσιο χρέος της φτάνει το αστρονομικό ύψος των 16,687 τρις δολαρίων -105% του ΑΕΠ- και το δημοσιονομικό έλλειμμα το 1,09 τρις, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μπορεί να τυπώνει χρήμα χωρίς να προκαλεί πληθωριστική πυρκαγιά και χωρίς να κλονίζει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών. Παρ' όλες τις πολεμικές και οικονομικές περιπέτειες της κατά την τελευταία δεκαετία, το 60% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων εξακολουθεί να είναι σε δολάρια, έναντι του μόλις 24% σε ευρώ.

Πολιτική σχιζοφρένεια

Το γεγονός ότι μια τέτοια χώρα αναγκάστηκε να βάλει «λουκέτο» σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης, ενώ βρέθηκε να συζητά σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο στάσης πληρωμών, αποτελεί το άκρον άωτον της πολιτικής σχιζοφρένειας. Ως γνωστόν, η εξέλιξη αυτή πυροδοτήθηκε από την άρνηση των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, να εγκρίνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, εκβιάζοντας τον Μπαράκ Ομπάμα να ακυρώσει τη σημαντικότερη, μεταρρύθμιση της προεδρίας του, εκείνη που αφορά στο σύστημα Υγείας, και περικόψει άλλα κοινωνικά κονδύλια.

Είναι αλήθεια ότι το προσωρινό «λουκέτο» στο αμερικανικό Δημόσιο λόγω διαφωνιας μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκέσου. δεν είναι κάτι το καινοφανές για τις ΗΠΑ - από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μέχρι την τελευταία φορά που συνέβη επί Μπιλ Κλίντον, το 1996, υπήρξαν δέκαεφτά, παρόμοιες περιπτώσεις χωρίς να καταστραφεί ούτε η Αμερική ούτε ο υπόλειπος κόσμος.
Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα αποκτούν απειλητικότερη όψη, πρώτον, διότι το ιστορικό κόμμα του Αβραάμ Νίκολν φαίνεται να έχει τρελαθεί εντελώς και δεύτερον, επειδή μετά τη διαφωνία για τον προϋπολογισμό έρχεται μια απείρως χειρότερη δοκιμασία. Στις 17 Οκτωβρίου, το δημόσιο χρέος της υπερδύναμης αναμένεται να χτυπήσει την «οροφή» των 16,7 τρις η οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας απαγορεύει στην κυβέρνηση Ομπάμα προχωρήσει σε περαιτέρω δανεισμό χωρίς άδεια του Κογκρέσου. Αν, λοιπόν, οι Ρεπουμπλικάνοι επιμείνουν στις σκληρότατα ταξικές θέσεις τους -περικοπές κοινωνικών δαπανών για τους φτωχούς και μείωση των φόρων για τους πλούσιους-, τότε η κυβέρνηση Ομπάμα θα υποχρεωθεί είτε κι υποχωρήσει άτακτα είτε να κηρύξει στάση πληρωμών.
Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε το χειρότερο εφιάλτη όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία πασχίζει να βγει από το σκοτεινό τούνελ της κρίσης του 2008 και της μαζικής ανεργίας που ακολούθησε.
Ακόμη και ένα γεγονός-σοκ, όπως η κατάρρευση της Lehman Brothers, θα μοιάζει με τρικυμία σ' ένα ποτήρι νερό μπροστά στις υφεσιακές επιπτώσεις που θα είχε ενδεχόμενη στάση πληρωμών του μεγαλύτερου παγκόσμιου καταναλωτή. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καθηγητής Οικονομικών Χορστ Λέχελ στην αμερικανική εφημερίδα New York Times: «Οι επενδυτές θα πανικοβληθούν, θα αποσύρουν τα κεφάλαια τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, για να τα μετατρέψουν σε συνάλλαγμα, χρυσό και οτιδήποτε άλλο εκτός από κρατικά ομόλογα. Η κρίση του ευρώ θα επανέλθει δριμύτερη».

«Όμηροι» των Ρεπουμπλικάνων

Να, λοιπόν, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και μαζί τους όλος ο κόσμος κατάντησαν όμηροι των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών ή, μάλλον, μιας μειοψηφίας εξ αυτών, τη λεγόμενη «ομάδα των καμικάζι». Ο λόγος γίνεται για σαράντα περίπου βουλευτές που προέρχονται από το διαβόητο υπερσυντηρητικό κίνημα T4ea Party και ασκούν μέσα στο κόμμα τους επιρροή πολύ μεγαλύτερη από το αριθμητικό τους βάρος χάρη στη γενναία οικονομική υποστήριξη από μεγιστάνες του πλούτου, την ιδεολογική συνεκτικότητα και τη σφιχτή οργανωτική τους συγκρότηση.
Πρόκειται για ένα ρεύμα «λαϊκής Δεξιάς», η οποία τρέφει αβυσσαλέο μίσος για τον Μπαρόκ Ομπάμα όχι μόνο γιατί είναι μαύρος, αλλά και γιατί ενσαρκώνει στα μάτια της τις «φιλελεύθερες ελίτ της Ουάσιγκτον», που εκμεταλλεύονται και καταπιέζουν τον «σκληρά εργαζόμενο Αμερικανό νοικοκύρη». Κοινωνική βάση αυτού του ρεύματος είναι κυρίως τα μικροαστικά στρώματα που συμπιέζονται από την κρίση, τρέμουν στην προοπτική να «ξεπέσουν» στην εργατική τάξη και παθαίνουν αμόκ στη σκέψη ότι πρέπει να πληρώσουν περισσότερους φόρους για να αποκτήσουν υγειονομική περίθαλψη και επιδόματα ανεργίας οι «αποτυχημένοι» εργάτες που απολύθηκαν, οι μαύροι, οι Λατίνοι, οι Ασιάτες και πάει λέγοντας.
Το ειδικό βάρος της ριζοσπαστικής Δεξιάς ενισχύεται από την παθολογία του αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Λίγοι γνωρίζουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρά το γεγονός ότι στις εκλογές του 2012 υπέστησαν τριπλή ήττα - όχι μόνο στην αναμέτρηση για την Προεδρία και τη Γερουσία, αλλά και στις εκλογές για τη Βουλή. Πραγματικά, οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφάλισαν 234 βουλευτές έναντι 201 των Δημοκρατικών, παρότι είχαν λάβει 1,7 εκατομμύριο λιγότερες ψήφους από αυτούς - 58,5 εκατομμύρια ψήφους έναντι 60,3. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη δυνατότητα που διαθέτουν τα Κοινοβούλια και οι κυβερνήτες των Πολιτειών να αναδιατάσσουν τις εκλογικές περιφέρειες όπως τους συμφέρει, επικαλούμενοι δημογραφικές αλλαγές.
Κατ' αυτό τον τρόπο, οι Ρεπουμπλικάνοι αύξησαν κατά πολύ τις «σίγουρες» εκλογικές τους περιφέρειες, όπου οι βουλευτές τους δεν έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για τον ανταγωνισμό των Δημοκρατικών. Αντιθέτως, είναι υποχρεωμένοι να υπολογίζουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό του καλά οργανωμένου Tea Party στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές που προηγούνται των κανονικών, γεγονός που τους θέτει συχνά σε κατάσταση πολιτικής ομηρίας από τη ριζοσπαστική Δεξιά.

Διδάγματα... ιστορίας

Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί προνόμιο της Αμερικής. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται ανοδικά ρεύματα μιας «λαϊκής», ριζοσπαστικής Δεξιάς, τα οποία ασκούν πολύ μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο απ' ό,τι θα περίμενε κανείς βάσει του εκλογικού και κοινοβουλευτικού τους βάρους, καθώς επικοινωνούν με συγγενικά ρεύματα στο χώρο της Κεντροδεξιάς, διεκδικώντας από αυτή την ηγεμονία στο ευρύτερο συντηρητικό στρατόπεδο.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του βρετανικού Κόμματος της Ανεξαρτησίας (UKIP), το οποίο ανάγκασε το συντηρητικό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον να δεσμευτεί για δημοψήφισμα με το ερώτημα της εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η νεοπαγής Εναλλακτική για τη Γερμανία (AID), που λίγο έλειψε να μπει στη Βουλή με την πρώτη εμφάνιση της, ζητώντας την επιστροφή στο μάρκο και πιέζοντας τη Μέρκελ για ακόμη σκληρότερη στάση έναντι των χωρών του Νότου.
Ανάλογο ρόλο παίζουν τα παραδοσιακά κόμματα της ξενοφοβικής Ακροδεξιάς, όπως το Εθνικό Μέτωπο των Λεπέν (πατρός και θυγατρός) στη Γαλλία, το Κόμμα της Προόδου στη Νορβηγία, το οποίο μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ετοιμάζεται να συγκυβερνήσει με την επίσημη Κεντροδεξιά, και το Κόμμα της Ελευθερίας στην Αυστρία, όπου ένα παρόμοιο σενάριο παραμένει ανοιχτό.
Η Χρυσή Αυγή αποτελεί ακραία εκδοχή αυτού του φαινομένου, ακριβώς γιατί οι συνθήκες που την ευνόησαν στην Ελλάδα των Μνημονίων, της κοινωνικής καταστροφής και της εθνικής ταπείνωσης ήταν επίσης ακραίες. Ωστόσο, ακόμη κι αν αποκεφαλιστεί δικαστικά η εγκληματική οργάνωση, το πολιτικό ρεύμα που εκφράζει δεν θα σβήσει μαζί της, παρά μόνο θα πάρει άλλες μορφές, στο βαθμό που δεν αποσαθρώνεται το κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό υπέδαφος που το εξέθρεψε. 

_______________________
* από ΒΑΘΥ KOKKINO

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Ο συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο 6ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις», που θα γίνει στην Δολίχη Ολύμπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΔΟΛΙΧΗ ΟΛΥΜΠΟΥ

 
Το Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 και ώρα 20.30

ο συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης (www.lekakis.com
θα είναι ο κεντρικός ομιλητής
στο 6ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις»,
που θα γίνει στην Δολίχη Ολύμπου

με θέμα:

«Αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών 
στην Ελλάδα επί Κατοχής»
(με βάση το ομώνυμο βιβλίο του, που κυκλοφορεί 
από τις εκδ. Κάδμος).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Εκδήλωση στην οποία θα διαβαστεί το διήγημα του Γιάννη Παπαδόπουλου «Η Εύα στον Παράδεισο»

Διήγημα, Γ. Παπαδόπουλου, (Εκδήλωση 297)

               Αγαπητοί φίλοι, 
Η ΑΛΕΦ σάς προσκαλεί την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαρτίου 2013, ώρα 19:30, στο μπαρ «ΦΑΕΙΝΟΝ», γωνία Καλλιδρομίου και Μαυρομιχάλη, σε ειδική εκδήλωση στην οποία θα διαβαστεί το διήγημα του Γιάννη Παπαδόπουλου «Η Εύα στον Παράδεισο».
Αυτό που ίσως χρειάζεται να σας θυμίσω είναι ότι θα πρέπει να έχετε βάλει, από το βράδυ του Σαββάτου ή από το πρωί της Κυριακής, τα ρολόγια σας μία ώρα ΜΠΡΟΣΤΑ!
Για το ΔΣ της ΑΛΕΦ Δημήτρης Κολιοδήμος.

*από την :  ALEF - GR

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Περισσότεροι από 1 εκατ. άνθρωποι ζουν ως σκλάβοι σήμερα στις ΗΠΑ


€4,500 για την αγορά σκλάβας…


Το κορίτσι ήταν χωρίς χαρτιά, δεν πήγαινε φυσικά σχολείο, ούτε πληρωνόταν, και επίσης, δερνόταν με τη ζώνη αν η καθαριότητα δεν ήταν του επιπέδου που επιθυμούσαν τα «αφεντικά» της.

Ώσπου μια μέρα κατάφερε και το έσκασε και έτρεξε στον αστυνομικό τμήμα της περιοχής, για καλή της τύχη. Το ζευγάρι, που σημειωτέον είναι νεότατα παιδιά στην δεκαετία των είκοσι (!), συνελήφθη και θα δικαστεί τον Μάρτιο για δουλεμπόριο και χρήση βίας. Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές είναι συχνό φαινόμενο αλλοδαποί που ζουν στην χώρα να επιστρέφουν στην πατρίδα τους όπου έχουν διάφορες διασυνδέσεις και να βρίσκουν κάποιον φτωχό να εκμεταλλευτούν, με αντάλλαγμα τα έξοδα του ταξιδιού προς την Ευρώπη ή με την υπόσχεση ότι το ανήλικο θα πάει στο σχολείο. Πρόσφατα, στη Γαλλία και πάλι, δύο μικρά ορφανά του πολέμου στο Μπουρούντι, χρησιμοποιούνταν ως σκλάβοι σε οικογένεια διπλωματών. Στη συγκεκριμένη χώρα 1 στις 5 υποθέσεις “οικιακής δουλείας” αφορά διπλωμάτες!

Στην Βρετανία, σύμφωνα με τους New York Times, εκατοντάδες παιδιά ηλικίας 5 & 6 ετών, συνήθως απο την Αφρική, την Κίνα και την Ανατολική Ευρώπη, μεταπωλούνται από δουλεμπόρους σε συμμορίες, με “ταρίφα” τα 25.000 δολάρια.

Τα παιδιά χρησιμοποιούνται για ζητιανάκια, για να κρατάνε τσίλιες σε ληστείες, να κλέβουν πορτοφόλια, ή για εκπόρνευση. Τα βασανιστήρια και οι βιασμοί είναι οι μέθοδοι με την οποία τρομοκρατούνται.

Οι ανήλικοι δούλοι φτάνουν να φέρνουν περισσότερα από 200.000 δολάρια το χρόνο στις συμμορίες που τους διαχειρίζονται. Στη δύση δεν «εισάγονται» βεβαίως μόνο παιδιά. Ενήλικες γυναίκες προωθούνται στην πορνεία ή σε οικιακή δουλεία ενώ οι άντρες εξαναγκάζονται σε σκληρή χειρωνακτική εργασία με μισθούς πείνας.

Η δουλεμπορία και η δουλεία, που δεν ανθίζουν μόνο στη Δύση αλλά και σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Ινδονησία ( σε φυτείες καφέ, σε βαμβακοφυτείες, σε αδαμαντωρυχεία και εργοστάσια μεταξιού) παράγει περίπου 7 δις δολάρια το χρόνο σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.


Σύμφωνα με την CIA περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν ως σκλάβοι σήμερα στις ΗΠΑ. Ως υπηρέτες, εργάτες, ή εκπορνευόμενοι. Δυστυχώς οι υποθέσεις αυτές σπάνια φτάνουν στα δικαστήρια.